Allmänna handlingar - Skellefteå kommun

822

Riktlinjer för posthantering och diarieföring, mm.pdf - Ronneby

Myndigheter har enligt offentlighets- och sekretesslagens 5 kap. en skyldighet att registrera de allmänna handlingar som antingen har inkommit till eller upprättats … För det fall en handling diarieförs får det anses strida mot offentlighetsprincipen att medvetet diarieföra den på ett missvisande sätt. Det vore inte acceptabelt att diarieföra det aktuella mejlet som ”arbetsmaterial” i syfte att undanhålla det från offentlighetens insyn. handlingen gäller ärende eller fråga som har att göra med myndigheten. Allmänna handlingar ska diarieföras eller hållas ordnade så att de lätt kan tas fram.

Diarieföra handlingar

  1. Make up artist lon
  2. Är fakturaavgift olagligt
  3. Värmdö kommun sophämtning

En handling är ett dokument som upprättas inom myndigheten eller något som kommer utifrån till myndigheten. Om du får ett brev så är det en handling. Följande handlingar ska alltid diarieföras: sekretessbelagda handlingar, klagomål, överklaganden samt begäran om utlämnade av allmän handling. Andra handlingar som regelmässigt bör diarieföras är bl.a. Framställan ska med andra ord diarieföras eller hållas ordnad och får inte gallras därför att den är av ringa eller tillfällig betydelse.

Vem försvarar demokratin? En exempelsamling från en - DiVA

1 Leda verksamhet, —, —, —, —. 1.1 Genomföra  28 sep 2006 registrering av allmänna handlingar.

Diarieföra handlingar

Vägledning om diarieföring - VisAlfa

Om handlingen inte diarieförs begränsas allmänhetens och massmedias möjligheter till insyn. Det strider mot andan i såväl tryckfrihetsförordningen som offentlighets- och sekretesslagen.

Diarieföra handlingar

Handlingen anses även inkommen om  Om man väljer att registrera handlingar genom att diarieföra dem, ska diariet enligt OSL 5 kap 2§ innehålla följande uppgifter: - Datum då handlingen kom in  registrera och diarieföra handlingar. Vi konstaterar också att i princip alla förekommande allmänna handlingar hos nämnderna registreras på postlista eller. Varför ska jag diarieföra en handling? För att vi ska kunna hitta handlingen igen och för att KTH som myndighet måste följa lagar, förordningar och föreskrifter. Hur  I diariet registreras också de handlingar som varje ärende innehåller, till exempel brev, Sök i diariet och se senaste diarieförda handlingarna  De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator. Kan jag få handlingar via e-post?
Flervariabelanalys kth gamla tentor

Diarieföra handlingar

- Skanning Inkomna handlingar, som registreras, ska även skannas in för att sedan sammankopplas med diariet. handlingar/ärenden som gäller ett objekt, till exempel en fastighet, en gata/väg, en anläggning, på detta objekt, så kallad objektsregistrering. Handlingar av ringa betydelse Handlingar som har liten betydelse för myndighetens verksamhet eller som den får endast för kännedom, behöver inte registreras, till exempel reklam, handling ska vara läst eller diarieförd för att anses som inkommen. Ett e- postmeddelande som hör till tjänsten anses t.ex.

Sekretesslagen2 reglerar bl.a. vilka allmänna  Både inkomna och upprättade handlingar diarieförs. En diarieförd handling tilldelas alltid en handläggare som ansvarar för att handlingen/ärendet hanteras i  Registrering via diariet och utanför diariet. Vårt digitala diarieföringssystem är en form av registrering. Diariet är ett praktiskt sätt att hålla handlingar ordnade för att  Allmänna handlingar skall diarieföras utan dröjsmål. Diarieföring av dokument skall ske så snabbt som möjligt efter att handlingen har inkommit till institutionen  En formell tjänsteanteckning är en allmän handling och skall diarieföras under det aktuella ärendet.
Din eller ditt feedback

Diarieföra handlingar

Diarieföra handling från Att registrera Diariemodulen i Platina finns under menyn Registrering, välj sedan Registrering för registrering av handlingar. Handlingar som är skickade elektroniskt från handläggarna eller som mailas/skannas direkt in i systemet hamnar under Registrera, denna vy måste dagligen kontrolleras av registrator. handlingar som inkommer per e-post och sms diarieförs på ett korrekt sätt. • Policy för hantering av e-post. Policyn beskriver hur tjänstemän och förtroendevalda 1 7 8 Överlämna allmänna handlingar för förvaring Tidsbegränsat lån eller förvaring av handlingar enligt avtal Avtal om lån/förvaring av handlingar Diarieförs.

Det görs av den förvaltning som ska  En myndighets1 arkiv består av de allmänna handlingarna från myn- myndighet – det innebär att enheten inte ska diarieföra handlingar som kommer från den  Universitetsförvaltningen hanterar många olika handlingar dagligen. En del av dessa ska diarieföras.
Adobe photoshop prisE-post - Gnosjö kommun

Om du får ett brev så är det en handling. Följande handlingar ska alltid diarieföras: sekretessbelagda handlingar, klagomål, överklaganden samt begäran om utlämnade av allmän handling. Andra handlingar som regelmässigt bör diarieföras är bl.a. Framställan ska med andra ord diarieföras eller hållas ordnad och får inte gallras därför att den är av ringa eller tillfällig betydelse.

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering.pdf

Handlingar som kommer  Ett diarium är en lista över inkommande och utgående eller upprättade handlingar och beslut. Allra först begreppet handling. En handling är ett dokument som  Den slutliga utvärderingen är en allmän handling som diarieförs i ett årsärende som omfattar alla utvärderingar som det aktuella tillsynsområdet  Fungerar registrering och diarieföring tillfredsställande? • Är hanteringen av sekretesskyddade uppgifter ändamålsenlig? 5 av 20. April 2019. Hylte kommun.

Du kan beställa en papperskopia från regionens diarium. Arkiv: Fullmäktige, styrelse och nämnder. Diarieföring Om allmänheten ska kunna använda sig av handlingsoffentligheten fullt ut, måste den kunna få överblick över de handlingar som finns hos våra myndigheter. Därför har myndigheterna en skyldighet att upprätta register över sina allmänna handlingar. Det framgår av 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. En grund för administration är att kunna diarieföra. Ett diarium är en lista över inkommande och utgående eller upprättade handlingar och beslut.