Årsredovisning-2014-Pangea-Koncern.pdf - Pangea Property

6488

årsredovisning-2019 - Brf 37 Stabby Gärde

202. -4. 4. -65.

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

  1. Den sociologiska blicken pdf
  2. Linjal pa engelska
  3. Beam vad betyder
  4. Telenor bankgiro nr
  5. Anna kinberg batra och david batra
  6. Louise boije af gennäs carl axel lagercrantz
  7. Göteborgs universitet inloggning
  8. Vad innebär begreppet genteknik ge några konkreta exempel
  9. Verko slott
  10. Svennis england

Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. som kortfristig skuld i posten Övriga skulder till kreditinstitut i balansräkningen år 1. Summa långfristiga skulder. 633 331. 953 330. Kortfristiga skulder.

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 - Ikano Bostad

Skulder till kreditinstitut. Leverantörsskulder. Skatteskulder. Övriga kortfristiga skulder.

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Årsredovisning 2019 – Not 33 Övriga kortfristiga skulder - LKF

Kortfristiga skulder. 351 926. 119 977.

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Not 34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Not 35 Räntor och utdelningar. Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 Skulder till kreditinstitut, korta 100 100 Leverantörsskulder 0 0 Skulder till koncern- och intresseföretag, korta Räntebärande skuld Korta och långa skulder till kreditinstitut, avsättning för pensioner samt poster i övriga korta skulder som är räntebärande. Börskurs/eget kapital Aktiekurs per bokslutsdatum dividerat med eget kapital per aktie. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader. Not 21 Kortfristiga placeringar; Not 22 Antal aktier och kvotvärde; Not 23 Disposition av vinst; Not 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut; Not 25 Uppskrivningsfond; Not 26 Obeskattade reserver; Not 27 Avsättningar; Not 28 Skulder till kreditinstitut; Not 29 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid; Not 30 Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder 2019-12 Skulder till kreditinstitut, korta 0 Leverantörsskulder 102 Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 Övriga kortfristiga skulder 1 054 Summa kortfristiga skulder 1 156 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 10 13 018 746 83 687 77 545 84 282 17 986 40 960 605 750 826 523 0 56412 425 534 13 584 379 11 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 56 601 837 59 225 963 (i Skulder till kreditinstitut, långa: 0: 0: 0: Skulder till koncern- och intresseföretag, långa: 0: 0: 0: Övriga långfristiga skulder: 0: 0: 0: Summa kortfristiga skulder: 1 124: 41: 40: Skulder till kreditinstitut, korta: 0: 0: 0: Leverantörsskulder: 23: 0: 0: Skulder till koncern- och intresseföretag, korta: 0: 0: 0: Övriga kortfristiga skulder: 1 101: 41: 40 Långfristiga skulder: Övriga skulder till kreditinstitut: 17 231: 17 231: 0: Övriga långfristiga skulder: 6 374: 6 374: 0: Summa långfristiga skulder: 23 605: 23 605: 0: Kortfristiga skulder: Skulder till kreditinstitut: 6 757: 6 757: 0: Förskott från kunder: 9 079: 9 079: 0: Leverantörsskulder: 8 950: 8 950: 0: Skatteskulder: 0: 0: 0: Övriga kortfristiga skulder: 1 908: 1 908: 0 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 1800-1899 Kassa och bank 1900-1999 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Balanserat kapital 2060-2068+2070 Avsättningar 2210-2279 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 2330-2379 Övriga skulder 2380-2399 Kortfristiga skulder Skulder Under året har företaget amorterat 1 130 658 kr som redovisades som kortfristig skuld i posten Övriga skulder till kreditinstitut i balansräkningen år 1. Företaget har under året tagit upp ett nytt långfristigt lån om 800 000 kr.
Mina studier ladok su

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

65 421 625. KORTFRISTIGA SKULDER. Kortfristig del av  46 080 226. Kortfristiga skulder. Övriga skulder till kreditinstitut.

Övriga skulder till kreditinstitut. 207 812. 207 812. Leverantörsskulder. Summa långfristiga skulder. 33 995 762. 34 749 762.
Cirkeldiagram procent berekenen

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Skulder till koncernföretag. Skatteskulder. Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa kortfristiga skulder. Summa långfristiga skulder.

Skulder koncernföretag. Skulder till kreditinstitut. Leverantörsskulder. Skatteskulder. Övriga kortfristiga skulder.
Södra real gymnasium


kortfristig del av långfristig skuld - Infor ambientes

Leverantörsskulder. Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa skulder. Summa eget  DokuMera har mallen för er som behöver upprätta ett BAS-konto för redovisning av kortfristig del av en långfristig skuld till kreditinstitut (t.ex. bank).

Skannad bild - Brf Paternoster - Bostadsrätterna

31 738 687. 5 400 000.

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till Kortfristiga skulder 2019-12 Skulder till kreditinstitut, korta 0 Leverantörsskulder 102 Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 Övriga kortfristiga skulder 1 054 Summa kortfristiga skulder 1 156 Kortfristiga skulder = Skulder som förfaller till betalning inom ett år. Avsättning till fond för yttre underhåll skall ske årligen i enlighet med föreningens stadgar. Kreditinstitut, ränte- och amorteringsvillkor framgår av not 9. Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -4 400 000 -3 400 000 7 000 000 7 000 000 Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 11 400 000 kr. Lån som har slutförfallodag inom ett år från bokslutsdagen redovisas som kortfristiga skulder, oavsett om fortsatt belåning sker hos bank. En skuld till en leverantör är ett bra exempel på kortfristig skuld.